Walne Zgromadzenie Członków PTChO

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTChO
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

 

List z prośbą o adresy e-mail

 

Miejsce
Hotel Metropolo Golden Tulip
ul. Orzechowa 11, 30–422 Kraków

Termin
11 września 2020 roku
I termin: godz. 17.45
II termin: godz.18.00

Zarząd PTChO zwołuje Walne Zebranie Członków PTChO pozostając świadomym obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i ograniczeń administracyjnych, które stanęły na przeszkodzie organizacji Walnego Zgromadzenia w zwyczajowej formie i terminie. Niemniej Prezes Elekt, Prezes oraz Zarząd kadencji 2018–2020 będą dążyć do jak najszybszego wyboru nowych Władz Towarzystwa, mając na uwadze bezpieczeństwo Członków PTChO, przepisy prawa oraz sprawne zarządzanie Towarzystwem.

Porządek obrad

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2018–2020:
     a. Prezesa — Wojciech Wysocki
     b. Skarbnika — Zbigniew Nowecki
     c. Sądu Koleżeńskiego — Krzysztof Herman
     d. Komisji Rewizyjnej — Sławomir Mazur
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego PTChO za 2019 rok (uchwała) (Zbigniew Nowecki)
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i wniosek udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Sławomir Mazur — przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
6. Przekazanie władzy Prezesowi Elektowi, który staje się Prezesem PTChO kadencji 2020–2022
7. Wybory władz PTChO w kadencji 2020–2022
     a. Prezesa Elekta
     b. Członków Zarządu
     c. Członków Komisji Rewizyjnej
     d. Członków Sądu Koleżeńskiego
8. Zmiana statutu PTChO (Dawid Murawa)
9. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO (wnioskodawcy)
10. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (Arkadiusz Jeziorski)
11. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology (Wojciech Wysocki)
12. Informacja na temat fundacji działającej na rzecz PTChO (Jacek Kargul)
13. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia (Piotr Rutkowski, Dawid Murawa, Józef Kładny, Wojciech Wysocki)
14. Informacje o XXVII Zjeździe PTChO w Poznaniu (Dawid Murawa)
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia


Zgodnie z zapisem w §15., U 3, Statutu PTChO oraz decyzją Zarządu PTChO z dnia 15 maja 2020 roku o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 18 maja 2020 roku na stronach internetowych PTChO oraz XXVI Zjazdu PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa.

Copyrights © 2020 Via Medica