Zgłaszanie streszczeń

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC NA XXVI ZJAZD PTChO 2020

Informacje ogólne

Uczestnicy XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 7 czerwca 2020 roku w formie elektronicznej, jedynie za pośrednictwem strony internetowej zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 30 czerwca 2020 roku.

Układ streszczenia

Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

  1. Nagłówek
  2. Wstęp
  3. Cel
  4. Materiał i metody
  5. Wyniki
  6. Wnioski
  7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać: tytuł streszczenia, inicjał imienia i pełne nazwiska autorów oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nowotwory. Journal of Oncology”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.zjazdptcho.viamedica.pl

 

 

Zgłoszenie streszczeń

 

Copyrights © 2020 Via Medica